Centrální Systémy přípravy a dodávky teplé vody

15. Leden 2010

Centrální zásobování teplem je systém dodávek tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, kdy je teplo vyráběno centrálně ve vzdáleném zdroji a následně je poté rozváděno teplárenskými sítěmi odběratelům do větších územních celků, městských čtvrtí, , sídlišť, nebo průmyslových zón. Jako každý zdroj má i centrální zásobování teplem své výhody a nevýhody. Mezi nesporné výhody patří bezpečnost (zdroj je mimo obytný objekt), bezobslužnost (pro koncového uživatele), jeden zdroj emisí, mimo obytnou zonu, odpadávají ztráty při nabíhání technologie. Nadruhou stranu ovšem musíme počítat s vyšší cenou tepla, velkými ztrátami tepla při přenosu od teplárny ke koncovému uživateli (do výměníkové stanice), pokud se zdroj, nebo přenosová soustava nějakým způsobem porouchá, nezůstane bez tepla a teplé vody jen jeden objekt, ale poměrně velký počet lidí. V panelových domech převažuje centrální příprava teplé vody ve výměníkových stanicích, blokových kotelnách nebo domovní stanici / kotelně. Nicméně se lze setkat i se zcela decentrální přípravou teplé vody například v elektrických ohřívačích.

Centrální zdroj tepla (CZT) – Centralizovaná příprava teplé vody

Zdrojem tepla pro dálkové vytápění a přípravu TV je elektrárna (odpadní teplo z chladicích věží), teplárna s parní turbínou, plynovou turbínou nebo kogenerační jednotkou se spalovacím motorem zajišťující kromě tepla i výrobu elektrické energie nebo centrální výtopna zajišťující pouze teplo. Dálkové rozvody (napáječe), které zajišťují přívod tepla na sídliště, jsou vedeny volně venkovním prostředím na nosných konstrukcích, v betonových kanálech v zemi nebo se v současné době dává přednost bezkanálovému uložení předizolovaného potrubí přímo do zemního výkopu. Primární napáječe pracují buď s parou (nad 150 °C), horkou vodou (do 130 °C) nebo otopnou vodou (do 110 °C).

K hydraulickému a teplotnímu oddělení primární napájecí sítě od vlastního zásobování sídliště nebo domu slouží předávací výměníkové stanice (sídlištní, domovní), ve kterých se připravuje otopná voda a teplá voda podle požadavků dodávky.

Centrální zásobování teplou vodou s dálkovými rozvody (čtyřtrubkové soustavy CZT: 2 x ÚT, TV + CV) vykazuje v současné době řadu technických problémů a z hlediska energetické náročnosti představují technologii s nízkou účinností vlivem vysokého podílu tepelných ztrát (stálá cirkulace TV, stav izolací) na celkové potřebě tepla na přípravu TV. Venkovní distribuční sítě centrálního zásobování teplou vodou v řadě oblastí již překročily dobu své životnosti a jsou z velké části v nevyhovujícím stavu. V takových sítích dochází k nekontrolovaným únikům vody (nutnost rekonstrukce potrubí) a tepla (nutnost rekonstrukce tepelných izolací). Vlastní rekonstrukce a částečná náprava stavu je však silně závislá na ekonomické situaci správců venkovních sítí (dodavatelů teplé vody).

Přechod ze čtyřtrubkových soustav centralizovaného zásobování teplem na dvoutrubkovou soustavu s návrhem instalace objektových předávacích stanic je v posledních letech nejvíce používaný způsob modernizace sítí CZT.

 1

Obr. 1 – Stav rozvodů a rekonstrukce v sídlištním CZT

 

[1]     Kapitolu zpracoval pro VaV Ing. Tomáš Matuška, PhD., doplnil Miroslav Purkert.

 

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit