Časové rozložení spotřeby teplé vody

15. Leden 2010

Časový průběh spotřeby teplé vody má své charakteristicky během dne, týdne a roku.

Roční průběh

Pro stanovení reálných hodnot potřeby teplé vody během roku podle Tabulka 1 je nezbytné uvažovat reálnou obsazenost budov, případně roční profil potřeby tepla na přípravu TV, který může mít významný vliv na návrh nebo hodnocení solární soustavy.

 

Tabulka 1: Měrná denní potřeba teplé vody v obytných domech [2].

Standard

60 °C

45 °C

Tepelná energie

Nízký

10 až 20 l/os.den

15 až 30 l/os.den

0,6 až 1,2 kWh/os.den

Střední

20 až 40 l/os.den

30 až 60 l/os.den

1,2 až 2,4 kWh/os.den

Vysoký

40 až 80 l/os.den

60 až 120 l/os.den

2,4 až 4,8 kWh/os.den

 

Typickým příkladem je průběh spotřeby teplé vody v bytových domech během roku s letním poklesem. Na Obrázek 1 je uveden orientační profil spotřeby teplé vody v bytových domech během roku.

 2

Obrázek 1: Roční měrný profil spotřeby teplé vody pro bytové domy (procentní rozložení).


Letní pokles potřeby teplé vody a především potřeby tepla na přípravu teplé vody o zhruba 20 - 25 % oproti ročnímu průměru je způsoben vlivem:

školních prázdnin a dovolených uživatelů;

vyšších teplot studené vody v letním období;

různého chování uživatelů v různých obdobích (v letním období převažuje osvěžující sprchování, v zimním období spíše „horká vana“).

Týdenní průběh

Na obr. 2 jsou uvedeny průběhy spotřeby teplé vody z měření na bytovém domě ve Stodůlkách (srpen – říjen 2009). Z průběhů je patrné, že až na výjimky (34. týden) je denní spotřeba vody v době pracovního volna (soboty, neděle) nad týdenním průměrem o cca 5 až 15 %.

 

3

Obrázek 2: Týdenní průběh spotřeby teplé vody v bytovém domě (měření v 33. 41. týdnu 2009).


Denní průběh

Na Obrázek 3 jsou uvedeny zjednodušené standardizované profily spotřeby teplé vody podle ČSN EN 13203 [3] a profil stanovený podle dlouhodobých měření [4]. V literatuře lze nalézt velké množství dalších možných průběhů spotřeby teplé vody, případně výpočetní nástroje pro jejich umělé vytvoření (DHWcalc [5]).

 

4 

 

 

Obrázek 3: Typické denní profily spotřeby teplé vody.

 

[1]     Kapitolu zpracoval Ing. Tomáš Matuška, PhD., doplnil Miroslav Purkert.

[2]     Richtlinie VDI 2067, Blatt 4 - Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen; Warmwasserversorgung, 1982.

[3]     ČSN EN 13 203-2 Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 2: Hodnocení spotřeby energie, ČNI 2007.

[4]     Brož, K.: Zásobování teplem. Skriptum ČVUT v Praze, 2002.

[5]     Jordan, U., Vajen, K.: DHWcalc – program to generate domestic hot water profileswith statistical meansfor user defined conditions. Proc. ISES Solar World Congress, Orlando (USA), 2005.

 

 

  

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit