Potřeba teplé vody

15. Leden 2010

Pro určení potřeby tepla pro návrh a bilancování soustavy pro přípravu teplé vody nelze použít hodnot z normy ČSN 06 0320 určené pro návrh zařízení pro přípravu teplé vody [2]. Návrhové hodnoty uvedené v normě jsou určeny pro návrh zdroje teplé vody a její bezpečné zajištění v daném objektu a jsou ze své podstaty výrazně vyšší než běžně dosahované. Pro bytové objekty se podle uvedené normy určuje potřeba teplé vody 82 l/os.den (60 / 15 °C) odpovídající denní potřebě tepla 4,3 kWh/os.den.

Reálné směrné hodnoty potřeby teplé vody v obytných budovách jsou uvedeny v Tabulka 1 vycházejí z evropské normy EN 15316-3-1 [4], případně ze směrnice VDI 2067 [5]. Praktická měření dokládají podobné hodnoty spotřeby teplé vody a vykazují uvedené rozdíly v denní potřebě teplé vody při různém životním standardu, stáří, povolání osob, ročním období, atd.

Průzkum spotřeby energií v domácnostech ENERGO 2004 [6], jehož cílem bylo získání údajů o parametrech, vybavenosti, energetické náročnosti a nákladech na provoz bytu, resp. domácnosti, mimo jiné vyhodnotil měrnou potřebu tepla pro přípravu teplé vody v ČR ve výši 8,4 GJ/byt.rok (včetně zahrnutí tepelných ztrát). Při uvažování průměrné obsazenosti bytů v ČR 2,64 os/byt [7] lze jednoduše odhadnout průměrnou ekvivalentní spotřebu TV okolo 46 l/os.den (60 / 15 °C), ve které již jsou zahrnuty tepelné ztráty přípravy teplé vody (vyjádřené jejím ekvivalentním množstvím). Při porovnání s hodnotami v Tabulka 1: Měrná denní potřeba teplé vody v obytných domech [5]. je patrné, že průměrná hodnota čisté spotřeby teplé vody v ČR (beze ztrát při přípravě a v rozvodu) se pohybuje spíše v nízkém a středním standardu.

 

Tabulka 1: Měrná denní potřeba teplé vody v obytných domech [5].

Standard

60 °C 

45 °C 

Tepelná energie

Nízký

10 až 20 l/os.den

15 až 30 l/os.den

0,6 až 1,2 kWh/os.den

Střední

20 až 40 l/os.den

30 až 60 l/os.den

1,2 až 2,4 kWh/os.den

Vysoký

40 až 80 l/os.den

60 až 120 l/os.den

2,4 až 4,8 kWh/os.den

Vyhláška 194/2007 Sb. [1] udává měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro přípravu teplé vody v bytech ve výši 0,17 GJ/m2.rok (vztaženo k podlahové ploše) nebo 0,30 GJ/m3 (vztaženo k objemu připravované teplé vody) v zásobované budově a 0,21 GJ/m2.rok nebo 0,35 GJ/m3 u přípravy mimo zásobovanou budovu. Pro vlastní ohřev vody z 15 na 60 °C je potřeba 0,19 GJ/m3, tepelné ztráty by se tedy neměly pohybovat na úrovni větší než 60 % (zdroj pro přípravu TV v budově) až 85 % (zdroj pro přípravu TV mimo budovu). Při uvažování průměrné obsazenosti 2,64 os/byt a velikosti bytu 49,5 m2/byt [7] vyplývá z vyhlášky požadavek na max. spotřebu tepla 3,2 GJ/os.rok včetně tepelných ztrát, tedy stejné hodnoty jako získané z průzkumu ENERGO  46 l/os.den teplé vody. Hodnota čisté spotřeby se pak po odečtení uvažované úrovně tepelných ztrát pohybuje okolo 30 l/os.den (při teplotní úrovni 15 / 60 °C).

Spotřebu teplé vody ovlivňuje její cena, tzn. cena energie na její ohřátí a vlastní cena vody (vodné), která začíná být významnou položkou. Instalací měřicí techniky v bytech v 90. letech, kdy uživatel má možnost sledovat svou spotřebu, se projevil psychologický vliv na chování uživatelů v průměru ve výši 40% úspory spotřeby teplé vody.

 

 

 

 

Kapitolu zpracoval pro VaV Ing. Tomáš Matuška, PhD., doplnil Miroslav Purkert.

[1]     Vyhláška č. 194/2007, kterou  se  stanoví  pravidla  pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele  spotřeby  tepelné  energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody  a  požadavky  na  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení  budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

[2]     ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování. ČNI, 1998.

[3]     ČSN EN 13 203-2 Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 2: Hodnocení spotřeby energie, ČNI 2007.

[4]     Beranovský, J., Knápek, J., Šafránek, J., Vašíček, J. (2003): Vícekriteriální hodnocení variant energetických auditů. EkoWATT, ČVUT, ČEA ČR, Praha.

[5]     Richtlinie VDI 2067, Blatt 4 - Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen; Warmwasserversorgung, 1982.

[6]     Průzkum ENERGO 2004 - Informace o šetření spotřeby paliv a energie v domácnostech, Český statistický úřad, 2005, dostupné na http://www.czso.cz.

[7]     Vybrané údaje o bydlení 2008 - Základní ukazatele bytového fondu podle výsledků sčítání z let 1961 – 2001, Ministerstvo pro místní rozvoj, dostupné z http://www.mmr.cz.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit