Spotřeba tepla na ohřev teplé vody

15. Leden 2010

Vlastní spotřeba tepla na přípravu teplé vody nezávisí pouze na množství vody. Důležitými parametry jsou také teplota studené vody přiváděné vodovodním řadem, požadovaná teplota připravované teplé vody, resp. výstupní teplota na odběrovém místě, tepelné ztráty systému přípravy teplé vody a spotřeba tepla svázaná s tepelnou desinfekcí rozvodů.

Denní množství teplé vody na osobu se stanoví podle Tabulka 1.

Pro výpočet spotřeby tepla na ohřev vody je nutné vždy uvažovat množství vody odpovídající daným teplotním hladinám studené a teplé vody.

 

Tabulka 1: Měrná denní potřeba teplé vody v obytných domech [1].

Standard

60 °C

45 °C 

Tepelná energie

Nízký

10 až 20 l/os.den

15 až 30 l/os.den

0,6 až 1,2 kWh/os.den

Střední

20 až 40 l/os.den

30 až 60 l/os.den

1,2 až 2,4 kWh/os.den

Vysoký

40 až 80 l/os.den

60 až 120 l/os.den

2,4 až 4,8 kWh/os.den


Teplota studené vody

Teplota přiváděné studené vody z vodovodního rozvodu není v průběhu roku stálá a může do určité míry ovlivňovat celkovou spotřebu tepla na přípravu teplé vody a její roční profil. Zpravidla teplota studené vody na vstupu do domu se pohybuje okolo 8 °C v zimním období a okolo 12 °C v letním období. V rozvodech v domě pak během roku kolísá teplota studené vody od 10 °C (zimní období) do 18 °C (letní období). Teplota však závisí výrazně na místních vlivech. Způsob vedení přívodního potrubí, jako například uložení v zemi, vedení rozsáhlých částí potrubní sítě budovou, či venkovním prostředím, pak může ovlivnit výslednou teplotu přivedené studené vody a tedy energetickou bilanci přípravy teplé vody.

Teplota teplé vody

Teplota připravované teplé vody nepřímo ovlivňuje její spotřebu a tepelné ztráty svázané s přípravou teplé vody. Pro bližší pohled na spotřebu teplé vody při jednotlivých úkonech jsou v Tabulka 2 uvedena směrná čísla podle [1]. Ačkoli jako obecný normativ pro vyjádření spotřeby teplé vody se uvažuje teplota 60 °C pro běžné použití jsou požadovány teploty mnohem nižší. Z obecné zkušenosti je jako dostatečně „teplá“ považována voda o teplotě lidského těla (36 až 37 °C), voda o teplotě 40 °C je již vnímána jako příliš teplá. Teplota nad 50 °C může již při krátkodobém působení na lidské tělo způsobit opaření. Na Obrázek 1 jsou uvedeny příslušné teploty vody a časy působení s ohledem na vznik popálenin.

 

2

Obrázek 1: Vliv teploty a délka působení na poškození kůže (vznik a rozsah popálenin) [2].

 

Tabulka 2: Spotřeba a požadovaná teplota vody při úkonech na různých výtocích [1].

Odběrové místo

Spotřeba TV

Požadovaná teplota

Spotřeba TV

při 60 °C

Dřez

10 až 20 l

50 °C

8 až 16 l

Vana

130 až 180 l

40 °C

80 až 108 l

Sprcha

30 až 50 l

37 °C

16 až 27 l

Umyvadlo

10 až 15 l

37 °C

5 až 8 l

Mytí rukou

2 až 5 l

37 °C

1 až 3 l


Teplota vody v ohříváku by neměla přesáhnout 55° až 60 °C. Při vyšší teplotě se projeví zvýšení koroze rozvodů vody, tvorba plynů a výrazné usazování vodního kamene na ohřívacím tělese, což má negativní vliv na životnost zařízení v systému přípravy teplé vody.

 

Kapitolu zpracoval pro VaV Ing. Tomáš Matuška, PhD., doplnil Miroslav Purkert.

[1]     Richtlinie VDI 2067, Blatt 4 - Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen; Warmwasserversorgung, 1982.

[2]     Jirásko. Seminář Rikotherm.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit