Alternativní zdroje tepla

21. Leden 2010
7

 

1

 

Popis:

Jedná se aplikaci kaskády plynových tepelných čerpadel na vytápění, ale též ohřev TV. Plynová TČ mohou být aplikována jako hlavní a jediný zdroj tepla nebo mohou být zapojena v bivalenci s kondenzačními kotli na zemní plyn.

Opatření plynových tepelných čerpadel je poměrně nový produkt na českém trhu a na panelových objektech doposud nebyl aplikován.

Tepelná čerpadla lze chápat jako účinnější avšak investičně nákladnější alternativu ke kotelně na zemní plyn.

 

 2

 Obrázek: Plynové tepelné čerpadlo Robur

 

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

Nižší provozní náklady

Nižší emise CO2 

Výborná regulace

 

Závislost na dodávce ZP

Náročnější servis

Vyšší investiční náklady

Málo rozšířené a ověřené řešení

Příležitosti

Hrozby

Nové perspektivní zdroje tepla pro budovy

Vysoké ceny ZP

 

Základní technické parametry

Výzkum se v oblasti energetiky zejména zaměřuje na analýzu průměrné účinnosti výroby tepla. Z podkladů výrobce Robur (2009) byla prozatím použita hodnota topného faktoru 1,3.

Ekonomika

Výpočet investice do plynových tepelných čerpadel byl konzultován s výrobcem viz Sanyo (2009). V rámci výpočtu investice se opatření též automaticky „navrhuje“. Na 100% pokrytí ztrát se skládá kaskáda z celkem 4 druhů tepelných čerpadel různého výkonu. K těmto je pak variabilně přičtena cena okolního příslušenství a vlastní práce.

Investiční náklady:

TC 35 kW

676 000

Kč včetně příslušenství

TC 45 kW

745 000

Kč včetně příslušenství

TC 56 kW

832 000

Kč včetně příslušenství

TC 71 kW

910 000

Kč včetně příslušenství

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U tepelného čerpadla obecně jsou uvedena každoročně 2% investic z investičních původních nákladů.

Emise CO2

Z pohledu úspory emisí do výpočtu vstupuje energetika opatření a poměrně příznivý emisní koeficient pro zemní plyn.

 

Podklady, citace:

www.Sanyo

www.robur

 

 

 

 

 

3

 

Popis:

Jedná se o klasické provedení kaskády tepelných čerpadel v kaskádě spolu s bivalentním elektrokotlem.

V praxi je již toto opatření několikrát na panelových domech instalováno. Pozičně se tepelná čerpadla umisťují na střechu nebo do sousedního pozemku v opláštění.

Často jde pro instalaci o ekonomický model energy performance contracting.

Typů tepelných čerpadel je v současné době celá řada. Základní výčet je uveden níže:

TČ s pístovými kompresory - jsou levnější, mají horší topný faktor a jsou mírně hlučnější. Životnost pístového kompresoru je okolo 15 let, za dobu životnosti TČ je třeba počítat s jeho výměnou jedenkrát

TČ se spirálovými kompresory scroll - jsou dražší, dosahují však nejlepších topných faktorů. V současnosti je to nejpoužívanější typ. Životnost kompresoru scroll je nejméně 20 roků.

TČ s rotačními kompresory - lze se s nimi setkat u klimatizačních zařízení a levnějších TČ. Mají o něco horší topný faktor než TČ s kompresory scroll.

Absorpční tepelná čerpadla - pracují bez kompresoru a jsou tedy zcela nehlučná. Nevýhodou je horší topný faktor. V současnosti se pro vytápění používají výjimečně, vyskytují se však u klimatizačních zařízení.

4

Obrázek: Tepelné čerpadlo vzduch - voda Stiebel - eltron WPL33.

 

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

Nižší provozní náklady

Výborná regulace

 

Závislost na dodávce elektřiny

Náročnější servis

Vyšší investiční náklady

Málo rozšířené a ověřené řešení

Příležitosti

Hrozby

Nové perspektivní zdroje tepla pro budovy

 

 

Základní technické parametry:

Pro energetiku byl podrobně analyzován průměrný topný faktor během otopného období dle křivky topného faktoru dodané jedním z výrobců jednotky. Celkový výsledný topný faktor, tedy účinnost výroby tepla zdrojem byla stanovena na 279%.

 

Ekonomika:

Investiční náklady na jednotlivé systémy se vypočítávají automaticky vždy pro specificky dimenzovaný systém. Tepelná čerpadla se dimenzují ve výpočetním modelu na 80% tepelných ztrát a skládají se vždy z jednoho typu čerpadla do kaskády. K této kaskádě se připočítávají náklady na příslušenství a práci.

Investiční náklady:

Investiční náklady jsou blíže popsány v metodickém postupu.

 

Položka

Cena

Cena celkem

TČ WPL 33 vnitřní provedení

225 457 Kč

7

1 503 047 Kč

příslušenství vnitřní provedení

23 752 Kč

2

47 504 Kč

akumulační zásobník topné vody 1000l

80 000 Kč

1

80 000 Kč

UP 25-80 oběhové čerpadlo nabíjení

5 531 Kč

2

11 062 Kč

tlaková hadice 1m, DN32

1 627 Kč

4

6 508 Kč

WPMW II ekvitermní regulace nástěnná

13 215 Kč

2

26 430 Kč

deskový výměník WT 30 pro přípravu TV pomocí SB 1002 AC

26 940 Kč

4

107 760 Kč

SB 1002 AC - zásobník 1000 l. TUV

51 430 Kč

4

205 720 Kč

WD 1012 - izolace k SB 1002 AC

10 259 Kč

4

41 036 Kč

FCR 28/120 - topná příruba do SB 1002 AC 12kw

15 944 Kč

4

63 776 Kč

B 28 - zaslepovací příruba do SB 1002 AC

2 771 Kč

4

11 084 Kč

UP 25-60 oběhové čerpadlo nabíjení TV (TUV)

3 574 Kč

8

28 592 Kč

Montáž + stavební přípomoce

 

 

400 000 Kč

 

 

 

 

 

Cena celkem

 

2 132 519 Kč

Měrná cena na kW tepelné ztráty se pohybuje řádově kolem 11000 Kč/kW

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U tepelného čerpadla obecně jsou uvedena každoročně 2% investic z investičních původních nákladů.

Emise CO2:

Z pohledu úspory emisí do výpočtu vstupuje energetika opatření a průměrný emisní koeficient pro elektřinu viz Petrák (2005).

Popis metodiky:

Výpočetní algoritmus na základě tepelné ztráty objektu dle redukčního koeficientu ( ) určí potřebný výkon tepelných čerpadel a jejich počet (TČ Stiebel elektron o výkonu 33 kw).

 

Příslušenství tepelných čerpadel jsme na základě analýzy realizovaných projektů rozdělili do několika skupin – fixni náklady na projekt (180 000 Kč), set příslušenství na každých 100 kw výkonu TČ ( 98 012 Kč) a set příslušenství na každých 50 kw výkonu TČ (486 640 Kč).

 

Algoritmus vypočte investiční náklady, celkovou cenu vyrobené energie, provozní náklady, případnou úsporu a prostou návratnost.

 

 

Podklady, citace:

- Zdroje cen:

Tištěný ceník tepelných čerpadel Stiebel-Eltron + DPH

 

- Detailní rozpočty realizovaných projektu

- Osobní konzultace – pan Helebrant, Stiebel-Eltron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14


Popis

Jedná se o instalaci objektové kotelny na zemní plyn. Kotelna obhospodařuje jak vytápění, tak ohřev TV.

V praxi jsou některé případy těchto instalací. Pokud je v dosahu dostatečná přípojka plynu, jedná se o logickou první variantu alternativy k CZT.

56

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

Nižší provozní náklady

Nižší emise CO2 

Výborná regulace

Závislost na dodávce ZP

Ověřené řešení

Přijatelné investiční náklady

Příležitosti

Hrozby

Snižování spotřeby primární energie

Vysoké ceny ZP

Základní technické parametry:

Z pohledu energetiky se výzkum zaměřil opět na účinnost výroby tepla. Dle Chyba (2005) byla použita průměrná roční účinnost 86%.

Ekonomika:

Z pohledu investičních nákladů se kotelna na ZP dimenzuje na 120 % tepelných ztrát objektu. Kotelna se poté skládá z jednoho druhu kotle. K tomuto se poté připočítávají náklady na obecně fixní a variabilní příslušenství, komínovou techniku, vzduchotechniku a úpravu potrubí.

Položka kotelny

cena položky

kondenzační kotel 120 kW x 2 = 240 kW

220 000 Kč

Zabezpečovací zařízení

50 000 Kč

Komínová technika, neutralizace

75 000 Kč

Vzduchotechnika kotelny

85 000 Kč

Úpravna topné vody, doplňování, odplyňování

119 000 Kč

Kotlová čerpadla, uzávěry, filry

108 000 Kč

Hydraulický vyrovnávač (15,0 m3/h), uzávěry

43 000 Kč

Úpravy potrubí ÚT v kotelně

55 000 Kč

Čerpadla a armatury okruhu ÚT a ohřevu TV

95 000 Kč

Úpravy potrubí a armatur plynoinstalace, bezpečnostní uzávěr BAP DN65

65 000 Kč

Regulace v kotelně : 1x ÚT dle venkovní teploty , 1 x TV, havarijní stavy, úpravy elekroinstalace

155 000 Kč

Stavební přípomoce, propojení s otopnou soustavou

600 000 Kč

Projekční a inženýrská činnost

53 400 Kč

Technická pomoc

71 200 Kč

Celkem bez DPH

1 794 600 Kč

DPH  19%

361 874 Kč

Celkem s DPH

2 156 474 Kč

 

Měrná cena na kW tepelné ztráty je 8900 Kč/kW

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U tepelného čerpadla obecně jsou uvedena každoročně 2% investic z investičních původních nákladů.

Emise CO2

Z pohledu úspory emisí do výpočtu vstupuje energetika opatření a poměrně příznivý emisní koeficient pro zemní plyn.

Investiční náklady, popis metodiky:

Výpočetní algoritmus na základě tepelné ztráty objektu dle koeficientu pro návrh výkonu zdroje (aktuálně 1,20) určí potřebný výkon kotelny na zemní plyn.

 

Algoritmus rozlišuje malé objekty – s potřebou tepla do 42 kW – pro které kalkuluje řešení na klíč v ceně 344 000 Kč.

Pro ostatní objekty model určí vhodný počet kondenzačních kotlů s tepelným výkonem 120 kW (v ceně 110 000 Kč bez DPH).

 

Příslušenství kondenzačních kotlů jsme na základě analýzy realizovaných projektů rozdělili do několika skupin – fixni náklady na projekt (270 000 Kč), set příslušenství na každých 360 kw výkonu kotlů ( 151 000 Kč),  komínová technika kotlů (základ 75 000 s růstem o 50% na každé další 4 kotle), vzduchotechnika (85 000 s růstem o 30% na každých dalších 720 kW výkonu), úpravna TV (119 000 s růstem o 100% na 7 nebo další kotel), úprava potrubí (základ 30 000, v případě více kotlů 55 000), čerpadlo příslušné kotli (25 000 Kč), stavební úpravy (za první až třetí kotel po 150 000 Kč, za každý další 50 000 Kč), projekce ( 30 000 Kč základ a 2000 Kč za každý kotel) a technická pomoc (základ 40 000 Kč a  po 10 000 za každý instalovaný kondenzační kotel.)

 

Algoritmus vypočte investiční náklady, celkovou cenu vyrobené energie, provozní náklady, případnou úsporu a prostou návratnost.

 

Podklady, citace:

- Zdroje cen:

Detailní rozpočty realizovaných projektu  na 5 místech

- Předešlé výpočty ekoWatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7


Popis:

Jedná se o instalaci klasického systému sériových jednotek tepelného čerpadla vzduch – voda na vyústění odpadního vzduchu ze stoupacího odvětrávacího potrubí panelového domu, ze které si čerpadlo “přisává“ ohřátý odpadní vzduch odvětraný z bytových jednotek. Tímto se, především v chladnějších obdobích roku, pozitivně ovlivňuje topný faktor tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo bude umístěno buď na střeše domu, nebo v suterénu, resp. technickém podlaží, na ventilační šachtě.

Tepelné čerpadlo bude ohřívat vodu v centrálním zásobníku teplé vody.

Při použití tohoto systému je nutná návaznost na podtlakový systém větrání bytových jednotek.

8

 

 

910

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

využití tepla odpadního vzduchu z bytových jednotek;

snížení nákladů na ohřev teplé vody oproti centrálnímu zásobování;

díky teplému odpadnímu vzduch vyšší topný faktor tepelného čerpadla v chladnějších měsících;

ekologický zdroj teplé vody;

odstavení se od centrálního zásobování teplou vodou;

soběstačnost bytového domu v zásobování teplou vodou;

nutnost vyřešení hlučnosti, zejména při umístění na střeše;

při výrazném poklesu teplot menší topný faktor čerpadla;

 

Příležitosti

Hrozby

při dalším zdražování tepla z centrálních zdrojů nastane zvýšení úspor na ohřev teplé vody;

možnost poškození vandaly;

porucha zařízení;

Základní technické parametry:

Pro energetiku byl podrobnì analyzován prùmìrný topný faktor bìhem otopného období dle køivky topného faktoru dodané jedním z výrobcù jednotky. Celkový výsledný topný faktor, tedy úèinnost výroby tepla zdrojem byla stanovena na 340%.

Ekonomika:

U ekonomiky opatření se počítá s kompletním pokrytím potřeby přípravy teplé vody těmito čerpadly. Podle potřebného výkonu se též počítá počet těchto čerpadel. Dále se k jednotkám přidávají akumulační nádoby, příslušenství a cena práce.

 

Algoritmus nejprve z denní potřeby teplé vody stanoví potřebnou energii na denní ohřev TUV. K tomu je použita proměnná 69 kWh na ohřev 1m3 vody o 45 stupňů (ztráta 40%) a proměnná prům. zisku kWh z 1 m2 – 3,8.

 

Následně je výpočtem přiřazen příslušný počet TČ vzduch voda (dle ceníku Stiebel-Eltron uvažujeme tři výkonové kategorie: 13,23 a 33 kW v cenách 310 000, 350 000 a 385 000 Kč). Vzhledem k relativním cenám na 1 Kw je je nejprve započteno co nejvíce čerpadel o výkonu 33 kW a následně až čerpadla menší.

 

Jako bivalentní zdroj uvažujeme elektrokotel Rejnok 28 kW v ceně 15 000. V modelu je jako parametr uvažované % krytí denní spotřeby TV bivalentním zdrojem, výchozí parametr je 20%. Na jeho základě je dimenzován celkový počet kotlů.

 

Akumulační nádoba je uvažována v objemu 1000l (19000 Kč). Cena expanzní nádoby se pohybuje okolo 6700 Kč.

 

 

Z důvodů vysoké ceny TČ se vyplatí uvažovat svádění výstupů větracích šachet dohromady pro 1 TČ. Od tohoto předpokladu se odvíjí cena těchto izolovaných kanálů, která při ceně 0,5 mil. začíná na ,25 milionu a s každým dalším 0,5 milionu roste o 0,4 milionu.

 

Reinvestice:

Životnost TČ je 15-20 let, poté výměna dvou hlavních součásti:

Kompresor – cca 20 000 Kč

Ventilátor – cca 10 000 Kč

 

Investiční náklady:

položky

ks

cena

cena celkem

Tepelné čerpadlo 33kW

3.00

385 000.00

1 155 000.00

Tepelné čerpadlo 23kW

1.00

350 000.00

350 000.00

Příslušenství celkem

1.00

325 700.00

325 700.00

Práce montáž

1.00

1 450 000.00

1 450 000.00

Konečná cena

 

 

3 280 700.00

Tabulka 1: Investiční náklady na instalaci opatření

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U tepelného čerpadla obecně jsou uvedena každoročně 3% investic z investičních původních nákladů.

Emise CO2:

Z pohledu úspory emisí do výpočtu vstupuje energetika opatření a průměrný emisní koeficient pro elektřinu viz Petrák (2005).

Popis metodiky:

Podklady, citace:

- Stiebel - Eltron, výpočetní excel. Stiebel - Eltron_Ekonomika

- Gard Analitics, hodinová klimatická databáze Praha.

- Tištěný ceník Stíebel-Eltron.

-Telefonická konzultace: pan Helebrant, Stiebel-Eltron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

11

 

Popis:

Lokálním ohřevem teplé vody v bytech je možno významně minimalizovat tepelné ztráty v rozvodech panelového domu. Ve výpočtovém modelu bylo uvažováno s průtokovým ohřívačem, který bude zásobovat kuchyňský dřez a zásobníkovým ohřívačem, který bude zásobovat koupelnu. Vývoj výpočtového modelu je neustále v procesu a nejsou v něm prozatím z hlediska energetiky uvažovány tepelné ztráty zásobníkového ohřívače. Ve výpočtu ekonomiky již zásobníkový ohřívač zahrnut je.

12

 

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

odstranění tepelných ztrát cirkulací;

nepřerušení dodávky při odstávce centrálního zdroje TV;

úspora provozních nákladů ve srovnání s centrální přípravou TV;

více menších zásobníků má větší ztrátu než jeden velký;

záběr místa v bytě;

Příležitosti

Hrozby

při dalším zdražování tepla další nárůst úspor;

 

Základní technické parametry:

Celková účinnost systému výroby a distribuce tepla na přípravu teplé vody byla počítána jako součin následujících parametrů. Účinnost výroby, účinnost regulace, účinnost distribuce uvnitř objektu a účinnost distribuce vně objektu. Tyto parametry byly, pro průtokový ohřívač vody umístěný pod kuchyňským dřezem, odhadnuty na 97% účinnost pro výrobu, 100% účinnost pro regulaci, 99% účinnost pro distribuci uvnitř objektu a 100% účinnost distribuce vně objektu. Celková účinnost systému výroby a distribuce tepla pro přípravu teplé vody je tedy 96%.

Ekonomika:

Pro výpočet ekonomiky tohoto opatření byly uvažovány dva typy bytů. První typ bytu s kuchyní, koupelnou s jedním umyvadlem a se sprchovým koutem. Druhý typ bytu s kuchyní, koupelnou s jedním umyvadlem a vanou. Zastoupení výše uvedených variant bylo odhadnuto v poměru 60% koupelny se sprchovým koutem ku 40% koupelny s vanou.

 

Investiční náklady:

Položka

Kč bez DPH

průtokový ohřívač kuchyň

2 890,00

montáž průtokového ohřívače

1 500,00

zásobník na přípravu TV 80l v koupelně

5 074,00

montáž zásobníkového ohřívače

1 300,00

Tabulka 1: Náklady na provedení opatření lokálního ohřevu teplé vody v bytě se sprchovým koutem.

 

Položka

Kč bez DPH

průtokový ohřívač kuchyň

2 890,00

montáž průtokového ohřívače

1 500,00

zásobník na přípravu TV 150l v koupelně

6 322,00

montáž zásobníkového ohřívače

1 300,00

Tabulka 2: Náklady na provedení opatření lokálního ohřevu teplé vody v bytě s vanou.

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U tepelného čerpadla obecně jsou uvedena každoročně 1% investic z investičních původních nákladů.

Emise CO2:

Z pohledu úspory emisí do výpočtu vstupuje energetika opatření a průměrný emisní koeficient pro elektřinu viz Petrák (2005).

Podklady:

- Vogel. Analýza průtokových ohřívačů Ekowatt

- Ceny: -http://www.clage.cz/

-http://www.aeg-shop.cz

-http://www.tatramat.cz/

-Dalibaba. Ústní sdělení.

 


 

13

 

Popis:

Jedná se o instalaci klasického systému sériových jednotek tepelného čerpadla vzduch – voda. Tepelné čerpadlo bude umístěno buď na střeše domu, nebo v suterénu, resp. technickém podlaží.

Tepelné čerpadlo bude ohřívat vodu v centrálním zásobníku teplé vody.

9

Obrázek: Tepelné čerpadlo vzduch - voda Stiebel - eltron WPL33.

SWOT analýza:

Silné stránky 

Slabé stránky 

snížení nákladů na ohřev teplé vody oproti centrálnímu zásobování;

ekologický zdroj teplé vody;

odstavení se od centrálního zásobování teplou vodou;

soběstačnost bytového domu v zásobování teplou vodou;

nutnost vyřešení hlučnosti, zejména při umístění na střeše;

při výrazném poklesu teplot menší topný faktor čerpadla;

 

Příležitosti

Hrozby

při dalším zdražování tepla z centrálních zdrojů nastane zvýšení úspor na ohřev teplé vody;

možnost poškození vandaly;

porucha zařízení;

 

Základní technické parametry:

Pro energetiku byl podrobnì analyzován prùmìrný topný faktor bìhem otopného období dle køivky topného faktoru dodané jedním z výrobcù jednotky. Celkový výsledný topný faktor, tedy úèinnost výroby tepla zdrojem byla stanovena na 292%.

Ekonomika:

U ekonomiky opatření se počítá s kompletním pokrytím potřeby přípravy teplé vody těmito čerpadly. Podle potřebného výkonu se též počítá počet těchto čerpadel. Dále se k jednotkám přidávají akumulační nádoby, příslušenství a cena práce.

 

Algoritmus nejprve z denní potřeby teplé vody stanoví potřebnou energii na denní ohřev TUV. K tomu je použita proměnná 69 kWh na ohřev 1m3 vody o 45 stupňů (ztráta 40%) a proměnná prům. zisku kWh z 1 m2 – 3,8.

 

Následně je výpočtem přiřazen příslušný počet TČ vzduch voda (dle ceníku Stiebel-Eltron uvažujeme tři výkonové kategorie: 13,23 a 33 kW v cenách 310 000, 350 000 a 385 000 Kč). Vzhledem k relativním cenám na 1 Kw je je nejprve započteno co nejvíce čerpadel o výkonu 33 kW a následně až čerpadla menší.

 

Jako bivalentní zdroj uvažujeme elektrokotel Rejnok 28 kW v ceně 15 000. V modelu je jako parametr uvažované % krytí denní spotřeby TV bivalentním zdrojem, výchozí parametr je 20%. Na jeho základě je dimenzován celkový počet kotlů.

 

Akumulační nádoba je uvažována v objemu 1000l (19000 Kč). Cena expanzní nádoby se pohybuje okolo 6700 Kč.

 

Z důvodů vysoké ceny TČ se vyplatí uvažovat svádění výstupů větracích šachet dohromady pro 1 TČ. Od tohoto předpokladu se odvíjí cena těchto izolovaných kanálů, která při ceně 0,5 mil. začíná na ,25 milionu a s každým dalším 0,5 milionu roste o 0,4 milionu.

 

Reinvestice:

Životnost TČ je 15-20 let, poté výměna dvou hlavních součásti:

Kompresor – cca 20 000 Kč

Ventilátor – cca 10 000 Kč

Investiční náklady:

položky

ks

cena

cena celkem

Tepelné čerpadlo 33kW

3.00

385 000.00

1 155 000.00

Tepelné čerpadlo 23kW

1.00

350 000.00

350 000.00

Příslušenství celkem

1.00

325 700.00

325 700.00

Práce montáž

1.00

1 450 000.00

1 450 000.00

Konečná cena

 

 

3 280 700.00

Tabulka 1: Náklady na provedení opatření

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U tepelného čerpadla obecně jsou uvedena každoročně 3% investic z investičních původních nákladů. 

Emise CO2:

Z pohledu úspory emisí do výpočtu vstupuje energetika opatření a průměrný emisní koeficient pro elektřinu viz Petrák (2005).

Podklady, citace:

- Tištěný ceník Stíebel-Eltron.

-Telefonická konzultace: pan Helebrant, Stiebel-Eltron.

 

Download:

Katalog_uspornych_opatreni_zdroje.pdf