Úsporná opatření na teplé vody (TUV)

21. Leden 2010

 

1

Popis:

Toto řešení je založené na principu zpětného získávání tepla z potrubí odvádějícího vodu po sprchování. Výměníky jsou umístěny naležato pod každým  sprchovým koutem (sprchový kout se zvýší o 10cm nahoru).

Zařízení plní svou funkci v případě použití  sprchy. Při průtoku odpadní vody ze sprchy se předává teplo ve výměníku vodě studené, která nejdříve prochází tímto výměníkem a až poté teče do směšovací sprchové baterie. Systém se stává aktivní již po 10s sprchování a předpokládaný předehřev je z 10°C na 20°C. Tím dochází ke snížení průtoku teplé vody cca o 10-15%.

Systém je třeba dobře oddělit zpětným ventilem od vodovodního řadu, aby nemohlo dojít k zpětnému protečení ohřáté studené vody do vodovodního řadu – to není dle normy přípustné.

 

 2

Obrázek: Malý koupelnový výměník SAKAL.

 

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

získání tepla, které by bylo jinak mařeno;

po aplikaci opatření, nejsou žádné provozní náklady;

nízká návratnost;

Příležitosti

Hrozby

použitím nových materiálů zlepšit účinnost výměníku;

 

 

Základní technické parametry:

Výrobce udává úsporu 40%. Při sprchování výměník předehřeje studenou vodu o teplotě 10°C na 22-25°C.

Ekonomika:

Položka

Kč bez DPH

Cena jedné rekuperační jednotky ve sprše vč. instalace

6 500,00

Provozní náklady:

 

Kč bez DPH

Provozní náklady

0,00

Emise CO2:

Emise CO2 jsou zde ovlivněny úsporou teplé vody.

Podklady:

- Zdroje cen:

Telefonická konzultace s výrobcem - Ivan Sakal, Sakal, technologie pro úspory energií

- www.sakal-ovt.cz

 

 

 

 


 

3

Popis:

Pro omezení průtoku vody ve sprchových bateriích je také možno použít tzv. škrtící kroužek, který se instaluje do sprchové hadice. Ten je možno upravit dle potřeby viz. obrázek.

4

 

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

velmi levné opatření;

po aplikaci opatření, nejsou žádné provozní náklady;

rychlá návratnost;

jednoduchá aplikace;

možné snížení komfortu při sprchování;

Příležitosti

Hrozby

 

uživatel může jednoduše opatření odmontovat;

 

Ekonomika:

Jedná se o opatření, které je možno aplikovat se zanedbatelnými pořizovacími náklady, není uvažována ani cena montáže, uživatel je schopen jednoduše opatření provést sám.

Investiční náklady:

Zanedbatelné

Provozní náklady:

Nulové

Emise CO2:

Emise CO2 jsou zde ovlivnìny úsporou teplé vody.

Popis metodiky:

Jako podmínka pro stanovení spotřeby energie na ohřev teplé vody pro sprchování byla zvolena modelová situace s domácností ve které žijí 2 osoby, které se sprchují 2x denně 5 minut, výtoková sprchová armatura o průtoku 0,2 l/s. Teplota studené vody používané pro ohřev byla uvažována 10°C, teplota ohřáté vody byla uvažována 60°C. Hodnocené časové období bylo uvažováno 1 rok. Teplota mísené vody pro sprchování  byla individuálně změřena 37°C.

Pomocí instalace škrtícího kroužku nám klesne průtok vody ve sprše na 0,15 l/s. Což znamená úsporu teplé vody.

 

Podklady:

- Článek šetrné budovy – Teplá voda QZP Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

- Předešlé výpočty EkoWATT

- Studie alternativních zdrojů přípravy teplé vody. Kotek EkoWATT

- Osobní konzultace – EkoWATT

 

 


 

5

 

Popis:

Z důvodů omezení tepelných ztrát ve vnitřních rozvodech teplé vody je nutno tepelně izolovat přívodní i cirkulační potrubí podle vyhlášky (vyhláška č. 193/2007 Sb.). Minimální tloušťka tepelné izolace potrubí musí být stanovena výpočtem tak aby součinitel prostupu tepla byl na jednotku délky potrubí roven nebo menší než hodnota uvedená v tabulce. Je nutno izolovat nejen trubky s teplou a cirkulační vodou, ale také tvarovky a armatury na potrubí.

 

6

 

 

 

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

po aplikaci opatření, nejsou žádné provozní náklady;

rychlá návratnost;

jednoduchá aplikace;

je nutné důkladné provedení od montážní firmy;

Příležitosti

Hrozby

výzkumem dalších materiálů a technologií je možné další zvýšení úspor;

při dalším zvyšování cen energie budou úspory nadále růst;

možnost poškození vandaly;

Základní technické parametry:

Maximální hodnoty souèinitele prostupu tepla pro rozvody teplé vody vztažené na metr délkyudává vyhláška è.193/2007 sb.

DN
[mm]

Uo
[W / m K]

DN 10 - DN 15

0.15

DN 20 - DN 32

0.18

DN 40 - DN 65

0.27

DN 80 - DN 125

0.34

DN 150 - DN 200

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Součinitele prostupu tepla pro různé dimenze potrubí dle vyhlášky č. 193/2007 sb.

 

Ekonomika:

Pro výpoèet modelu je na základì telefonické konzultace s odborníky ve firmì INMES spol. s.r.o. cena uvažována 100 kè na metr potrubí. Tato se skládá z ceny materiálu 50 kè/m a ceny práce 50 kè/m

Provozní náklady:

Nulové.

Emise CO2:

Emise jsou ovlivnìny úsporou energie na doohøev teplé vody pøi cirkulaci v potrubí.

Popis metodiky:

Jako podmínka pro stanovení spotřeby energie na ohřev teplé vody pro sprchování byla zvolena modelová situace s domácností ve které žijí 2 osoby, které se sprchují 2x denně 5 minut, výtoková sprchová armatura o průtoku 0,2 l/s. Teplota studené vody používané pro ohřev byla uvažována 10°C, teplota ohřáté vody byla uvažována 60°C. Hodnocené časové období bylo uvažováno 1 rok. Teplota mísené vody pro sprchování  byla individuálně změřena 37°C.

Izolací rozvodů TV v objektu se podařilo snížit tepelné ztráty vedením v objektu, které byly pro náš modelový případ voleny z 20% na 1%. Což znamená úsporu energie pro ohřev TV.

 

Podklady, citace:

- Předešlé výpočty EkoWATT

- Osobní konzultace – EkoWATT

- TZB-info

- Radek Dalibaba – INMES spol. S.r.o.

 

Download:

Katalog_uspornych_opatreni_tepla_voda.pdf