Automatické prvky v bytovém větrání

15. Leden 2010

Automatické otevírání oken

Automatické otevírání oken na mikroventilační stupeň je zajištěno dodatečně montovanou pohonnou jednotkou, která reaguje na uživatelský podnět nebo impulz z automatického regulačního systému.

1

Obrázek 1: Automatické otevírání oken.

 

Větrání v rámci okenního rámu, spárou nebo lištou

Na tomto poli můžeme najít mnoho systémů a způsobů jak přivádět skrze konstrukci okna venkovní vzduch do interiéru. Je zde však hned několik problémů, s kterými se různá konstrukční řešení musí potýkat.

  • Jde o problematiku předehřívání vzduchu v rámci okna tak, aby proudy vzduchu přiváděného do místnosti ihned nepadaly směrem dolů a nepůsobily tak diskomfort uživatelů bytu či domu.
  • Problémem bývá též řešení vzduchové neprůzvučnosti okna, neboť každý z těchto systémů tvoří v rámu okna přídavný akustický most.
  • Systémy se dále odlišují svojí regulovatelností, případně omezením maximálního průtočného množství vzduchu skrze štěrbinu a zamezením opačnému proudění.
  • V systému musí být řešen odvod případného kondenzátu v návaznosti na odvodní kanálky vlastního okna.
  • Systémy se dále odlišují možností dodatečné instalace, nebo možností aplikace na více druhů oken.

 

 

Nejčastější a poměrně logickou variantou se zdá býti osazení tzv. regulačních průtočných lišt do rámu okna spolu s předehřevem vzduchu v oblasti rámu mezi vnějším a vnitřním těsněním funkční spáry okna. Regulační lišty lze zvolit dle druhu okna a dodatečně namontovat do stávajících oken bez ventilační koncepce. Lišty se osazují do horní části, kde na základě automatické regulace (dle tlakového rozdílu) ovládají průtočné množství vzduchu. Přívodní vzduch je nasáván z otvorů, umístěných při svislých sparách v dolní oblasti okna. Otvory se vytvoří náhradou původního těsnění za těsnění menší tloušťky. Vzduch se tedy nasává v dolní oblasti okna, cestou vzhůru se v uzavřené funkční spáře ohřívá a skrze průtočné ventilační lišty proudí do místnosti.

2

 

Obrázek 2: Přivětrávací lišty.


Další variantou je přisávání vzduchu přes předsazenou lištu okna a následná automatická regulace průtočného množství na základě tlakového rozdílu. Svou koncepcí se od základní varianty přisávacích lišt liší pouze ve způsobu předehřívání vzduchu.

3

Obrázek 3: Přivětrávací lišta.

Další možností je integrování ventilačního systému přímo do konstrukce okna. Zde je předehřátí vzduchu zajištěno průchodem komorami. Průtočné množství je stejně jako u přivětrávacích lišt zajištěno odporovou klapkou, která se uzavírá při vysoké tlakové diferenci a při proudění vzduchu směrem ven.

4

Obrázek 4: Integrované přivětrávání v rámu okna.

Přímé regulovatelné klapky jsou jednou z variant řešení. Nutno však podotknout, že se jedná o poměrně nevhodné řešení, neboť chladný vzduch proudí přímo do místnosti a působí uživateli bytu značné nepohodlí.

5

Obrázek 5:Přivětrávací mřížka.

 

Na následujícím grafu je možné vysledovat příklad průběhu měření objemového průtoku větracího vzduchu přes ventilační systém okna. V tomto případě se jedná o zabudovaný okenní systém, kde je průtočné množství regulováno dle tlakové diference mezi exteriérem a interiérem. Při větším tlakovém rozdílu, nejčastěji kolem 20-30 Pa, Započne ventilační systém omezovat průtočné množství záklopkou.

6

Obrázek 6: Průběh objemového průtoku vzduchu přes přivětrávací lištu na m’ délky lišty.

Na dalších grafech je možné sledovat průtočné množství systému v jednom okně. První ze systémů se skládá ze ztenčených vnějších těsnění v dolní části spáry okna a z přivětrávací lišty v horní oblasti okna. Druhý systém obsahuje navíc dovětrávací lištu, kterou je možné manuálně ovládat v poloze otevřeno-zavřeno. Systém tak umožňuje, dle potřeby uživatele, manuálně zvýšit průtok čerstvého vzduchu do místnosti.

7

Obrázek 7: Průtočné množství přes okno se ztenčeným těsněním a přivětrávací lištou.

8

Obrázek 8: Průtočné množství přes okno se ztenčeným těsněním, vzduchovým mostem a přivětrávací lištou.

Ostrovní rekuperační jednotky

Ostrovní rekuperační jednotky jsou větrací jednotky s rekuperací tepla. Jedná se o poměrně malé přístroje, které lze osadit do obvodových zdí či přímo do oken. Jednotka nasává venkovní vzduch z fasády a předehřátý jej vhání ventilátorem dovnitř do místnosti.

Jednotky nejsou nákladné. Nejedná se však o koncepční řešení. Provoz jednotky spotřebovává elektrickou energii. Efektivita výměny vzduchu celé místnosti je diskutabilní vzhledem k poloze přívodu a odvodu vzduchu zpravidla přímo na jednotce ve vzájemné blízkosti.

9a

9b

Obrázek 9: Příklady ostrovních rekuperátorů.

Systém s proměnným regulovaným průtokem vzduchu s minimální hranicí výměny vzduchu v místnosti regulovatelný dle potřeby větrání

V rámci úspory energie a ochrany před hlukem v interiéru je výhodný systém hybridního větrání s centrálním odtahem pomocí šachtového střešního ventilátoru s proměnným výkonem. Centrální ventilátor vytváří podtlak v šachtě, potažmo v jednotlivých bytech, kde je čerstvý vzduch nasáván infiltračními lištami v rámech oken na fasádě budovy.

Oproti klasickému hybridnímu větrání jsou zde umístěny v každém místě odtahu do šachty „balónkové“ ventily, které regulují průtok na základě potřeby. Potřeba může být specifikována minimální výměnou vzduchu v místnostech, maximální vlhkostí v interiéru nebo též maximální hladinou CO2. Tímto je zajištěno na rozdíl od klasického systému hybridního větrání, že větrání probíhá na základě skutečné potřeby a splňuje též minimální výměny vzduchu a je tak zajištěna dostatečná hygiena vnitřního prostředí.

Úsporu energie zde zajišťuje centrální odtahový ventilátor s proměnným výkonem, který s pomocí inteligentní regulace reaguje na aktuální stav otevření-uzavření ventilů v šachtě. Navíc umístění ventilátoru daleko od interiéru bytů má pozitivní vliv na hluk pronikající do bytů.

 

Systém s proměnným regulovaným průtokem vzduchu s minimální hranicí výměny vzduchu v místnosti regulovatelný dle potřeby větrání a otopného systému

Nejvyšší energetické úspory lze dosáhnout, pokud je větrací systém napojen na regulaci otopné soustavy. V tomto systému je v každém bytě tzv. bytový manažer, který ovládá návrhové otopné teploty dle nastavení uživatele a s nastavením časových režimů, dále optimalizuje nasávání vzduchu přes fasádu a zmírňuje tak ztráty infiltrací vzduchu. Bytový manažer dále například hlídá otevírání oken a průtočné množství do jednotlivých otopných těles. Bytový manažer též umožňuje volbu úsporných režimů pro víkendy a dovolené. Aktuální stav na otopných tělesech předává centrální domovní řídící jednotce. Takto je zajištěn optimální provoz otopné soustavy na základě skutečné aktuální potřeby.

Přesné měření otopných těles umožňuje dále přesné rozúčtování do jednotlivých bytů a motivuje tak uživatele k úspornému chování.

Spojení větrání, podrobného sledování otopného systému a jeho regulace umožňuje úsporu až 50 kWh/m2.a.

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit