Stavební soustavy panelových domů

20. Leden 2010

Snaha o urychlení výstavby bytů vedla od roku 1948 k postupné prefabrikaci a typizaci výstavby. Postupně docházelo k objemové a prvkové typizaci. Postupným vývojem docházelo ke vzniku panelových soustav různých typů.

 

Panelové domy lze rozdělit do dvou hlavních konstrukčních skupin:

  • s podélným nosným systémem
  • s příčným nosným systémem, tento systém se v Československu využíval výrazně častěji.

Nejpoužívanější typy panelových domů v čr

V České republice se nejčastěji objevují tři základní typy: T OXB, VVÚ-ETA a P 1.11. Každý z těchto typů má své varianty dle dané lokality. Mezi další typy patří Larsen-Nielsen, OP 1.1. až OP 1.21., P 1.14, P 1.15, BANKS I/1, PS 82, B 70 a další.

Typ t oxb

Tento typ panelových domů je založen na příčném systému. Jedná se o jeden z nejstarších systémů. Existuje několik variant tohoto typu (T 06B, T 07B, T 08B), které jsou rozdílné pouze v modulové skladbě. Rozpon nosných příčných stěn je 3600 mm u T 06B, 3 600 a 6 000 mm u T 07B a 6 000 mm u T 08B. U systému T 06B je použito dvouramenné schodiště s mezipodestou. Často je mezi jednotlivými rameny vložena výtahová šachta. U skupiny T 08B je použito schodiště jednoramenné na rozpon 6 000 mm. Skladebná výška podlaží je stejná u všech tří skupin, tzn. 2800 mm. U T 07B a T 08B jsou použity předpjaté dutinové stropní panely. Obvodový plášť je rovněž z panelů.

1 

Obrázek 1: Ukázka panelové soustavy T08 B Praha 1973 pomocí simulačního modelu. (zdroj: Ekowatt)

Typ vvú-eta

Tento systém vyvinul Výzkumný a vývojový ústav Stavebních závodů Praha a jedná se o nejrozšířenější typ. Jeho základem je příčný stěnový systém s rozponem stěn 3 000 nebo 6 000 mm. Skladebná výška podlaží je 2 800 mm. Stropní panely jsou nepředepjaté, vylehčené dutinami a mají tloušťku 190 mm. Existují i stropní panely předepjaté. Obvodový plášť je tvořen parapetními panely a meziokenními vložkami, nebo z obvodových celostěnových panelů s okny. Lodžiové panely jsou k dispozici pouze jako železobetonové, sendvičové. Schodiště jsou zpravidla jednoramenná, ale mohou být i dvouramenná s mezipodestou.

 

2

Obrázek 2: panelový dům VVÚ-ETA Praha Augustinova (zdroj: Ekowatt)

Typ p 11.1

Jedná se o nejnovější typ, který byl používán až do konce 80. let. Je určen pro bytové domy do výšky dvanácti podlaží. Opět se jedná o příčný systém o rozponech 2 400, 3 000 a 4 200 mm. Skladebná výška podlaží je opět 2 800 mm. Vnitřní stěnové panely jsou plné nebo s otvory. Stropní panely jsou dutinové. Schodiště je pouze dvouramenné s mezipodestou. Obvodový plášť je ze sendvičových celostěnových panelů. Lodžiové panely jsou vždy dřevěné.

Problémy spojené s panelovými domy

Nejčastějším problémem v dnešní době je nedostatečná tepelná izolace a tím i velké tepelné ztráty. K těmto ztrátám dochází, přestože většina typů má izolovaný obvodový plášť pomocí sendviče, objevuje se také mnoho tepelných mostů. Jedním z nich je tepelný most v oblasti styku panelů pláště mezi sebou nebo stropu. Ten je zapříčiněn špatným technologickým postupem, nekvalitními materiály nebo konstrukční chybou. Dalším stavebně fyzikálním nedostatkem je použití dnes již nevyhovujících dřevěných oken, případně dřevěných lodžiových panelů. Nevýhodou je také dobrá schopnost betonu vést zvuk. Důsledkem používání tzv. nulových podlah (tj. podlah kde je položena nášlapná vrstva přímo na stropní konstrukci) je také slabé tlumení kročejového hluku (hluk vznikající při chůzi apod.). Dalším důvodem současného nevyhovujícího stavu panelových domů je používání málo kvalitních materiálů. Nesprávně řešeny či provedeny bývají také střešní konstrukce.

Dnes se provádí velké rekonstrukce panelových domů (zasklívání balkónů, výměna dřevěných oken za plastová, rekonstrukce bytových jader atd.). Rozšířené je také zateplování obvodových a střešních konstrukcí panelových domů a s tím často prováděna změna fasády paneláků. Tak se mění i vzhled celých sídlišť.

Všechny typy panelových soustav u nás

v následující tabulce je uveden seznam většiny panelových soustav používaných u nás. Některé soustavy byly používány jen málo.

 

Program Nový panel [1] uvádí seznam typizovaných stavebních soustav:

Tabulka 1: Seznam typizovaných konstrukčních soustav.
T1 T09B
T5 B2
T11 B4
T12 VMOS
T13 VOS
T14 VPOS
T15 B60
T16 B70
T17 B70-360
T20 MS Průmstav
T22 PS61
T42 PS69
T52 PS69/2
G40 HK60
G55 HK65
G57 HK69
G58 HKS70
G59 HKSG
GO S64 BP 70 OS
GOS66 VVÚ ETA
T01 B Larsen - Nielsen
T02 B BANKS
T03 B OP1.11
T05 B OP1.13
T06 B OP1.21
T08 B OP1.31
TOB-Nitra
Krajské materiálové varianty blokopanelových domů. Bytové domy postavené panelovou technologií v regionech po Sovětské armádě.
 Seznam použité literatury

[1]       Program Panel: Seznam typizovaných konstrukčních soustav, dostupné ze http://www.sfrb.cz/file/40.

[2]       Organizace na Podporu Energetických Technologií: Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace. ENERGIE Praha/Brno 2002

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit