Větrání panelových domů

21. Leden 2010

 

1

Popis:

Centrální podtlakový systém je řízený systém větrání, který pomocí odtahového ventilátoru s proměnnými otáčkami a pomocí bytových uzavíratelných ventilů ovládá podtlak v jednotlivých bytových jednotkách a tím i objem odváděného vzduchu. Přívodní prvky systému jsou větrací okenní lišty, které v závislosti na aktuální koncentraci CO2, případně též relativní vlhkosti, zajišťují přísun čerstvého

vzduchu přímo z fasády.

Systém je z pozice principu, investiční náročnosti, ale též energetické účinnosti někde na půl cesty mezi mechanickým otevíráním oken a nuceným větracím systémem s rekuperací.

Jedná se o systém, který doposud nebyl v ČR v tomto provedení na panelové objekty aplikován.

2

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

zabezpečení hygienických norem

spolehlivost (neporuchovost);

nízká hlučnost;

nízké provozní náklady

závislost na elektřině

nutnost kontrloly stavu

vyšší investiční náklady

Příležitosti

Hrozby

snižování investičních nákladů

vysoké ceny elektřiny

 

Základní technické parametry:

44b

4c4d

Ekonomika:

Vzhledem k tomu, že jde o doposud nezrealizovaný systém, výpočet investičních nákladů se odvíjí od jednotlivých komponent systému. Pro jednotlivé části byl proveden průzkum trhu a byla stanovena vždy průměrná částka těchto komponent. K ceně byla též zahrnuta předpokládaná pracnost instalace tohoto systému.

Investiční náklady:

 

cena 1ks (práce incl)

počet na byt

Kč/byt

Cidlo CO

3 200,00

3,00

9 600,00

Cidlo Vlh

1 200,00

1,00

1 200,00

sterbin (prumer)

1 804,00

4,00

7 216,00

regulační. ventil

1 000,00

2,00

2 000,00

celkem bez ventil

 

 

20 016,00

 

centrální ventilátor

55 000,00 Kč

 

Základní cena za centrální ventilátor je pro objekt do 4 pater, navýšení o 20 000 Kč do 8 pater, navýšení o 40 000 Kč pro 9 a více pater).

Provozní náklady:

Provzní náklady vyjadřuje pouze pohon střešního ventilátoru, která má maximální příkon 700W. V celoroční bilanci představuje spotřeba elektřiny průměrně cca 150 kWh/byt. S touto hodnotou je počítána efektivnost tohoto opatření.

Emise CO2:

Úspory emisí skleníkových plynů budou určeny z parametrického modelu

 

Popis metodiky:

Investiční náklady jsou vypočteny na základě cen komponentů nutných pro každý byt:

Podklady, citace:

Čidla: www.protronix.cz

štěrbiny: www.ektrodesign.cz

 

 

 

 


 

5

 

Popis:

Jedná se o systém nuceného větrání při zachování objemu vzduchu, který je přiváděn i odváděn. Centralizovaný systém s rekuperací tepla z odpadního vzduchu je umístěn v technickém podlaží, odkud jsou provedeny rozvody po objektu. Přívod i odvod jsou umístěny ve stoupacím potrubí v bytových jádrech.

Systém je zde zvážen jako protivarianta klasičtějšímu řešení decentralizovaných bytových rekuperátorů.

Doposud nebyl centrální systém větrání s rekuperací instalován v žádném panelovém domě. Instalace se vyskytují pouze v podobě jednotlivých bytových řešení viz Atrea (2009).

6

 

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

využití odpadního tepla;

zabezpečení hygienicky nutné výměny vzduchu v objektu;

možnost automatcké regulace pro dosažení optimálního interního mikroklimatu;

 

zvýšené náklady na elektrickou energii

možný přenos pachů;

nižší účinnost a vyšší náklady na el. energii než v případě jednotek s frekvenčním měřičem

Příležitosti

Hrozby

snížení tlakové ztráty rekuperátoru

zvýšení sací účinnosti ventilátorů

nežádoucí zásah lidského faktoru může celý systém zásadně zneefektivnit

 

Základní technické parametry:

Z pohledu energetiky systém ovlivňuje ztrátu větráním tedy jak potřebu tepla na vytápění tak energetickou náročnost na vytápění. Při nuceném systému je pro nucený systém dle TNI 73 0330 počítáno s přísunem 25 m3/hod/os v případě jejich přítomnosti. Tento čerstvý vzduch je s účinností systému zrekuperován (účinnost rekuperace cca 80%). Dodatečné dohřátí vzduchu pak vstupuje do potřeby tepla na vytápění.

Navíc jsou ve výpočtu zohledněny pomocné energie na toto větrání taktéž dle TNI 73 0330.

 

Ekonomika:

Z pohledu ekonomického vstupuje efekt rekuperace do redukce energetické náročnosti na vytápění. Proti tomu se od úsporného efektu odečítají náklady na pomocné energie nucené ventilace systému.

Pro investiční náročnost rekuperace byli osloveni prodejci rekuperačních jednotek a v úzké spolupráci s nimi byl vytvořen položkový rozpočet, který se automaticky skládá pro jednotlivé případy geometrie a ztrát panelových domů.

8

Investiční náklady:

 

Cena stupaček na byt

5 000,00

Cena čidel CO2 na byt

9 600,00

Cena rekuperace na byt do 8 pater

72 500,00

Cena rekuperace na byt nad 8 pater

88 000,00

 

Centrální rekuperátor (základ za 72 500 Kč pro objekt do 8 pater). Navýšení o 15 500 Kč pro více pater.

 

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U rekuperační jednotky jsou uvedena každoročně 4% investic z investičních původních nákladů.

Emise CO2:

Emise CO2 jsou zde ovlivněny energetickou úsporou na vytápění avšak naopak nárůstem spotřeby na pomocných energiích systému.

 

Popis metodiky:

Investiční náklady jsou vypočtena na základě cen komponentů nutných pro každý byt:

 

 

Podklady, citace:

Čidla: www.protronix.cz

Rek.jednotky: www.atrea.cz

 

 

 

 


 

9

Popis:

Jedná se o nejběžnější systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Decentralizované bytové jednotky zajišťují rovnotlakou výměnu vzduchu na základě podnětů CO2, vlhkosti, nebo manuálně spínané potřeby intenzivního provětrání.

Systém se odlišuje od centrální varianty zejména účinností rekuperace, investičními náklady a provozně též pomocnými energiemi na nucené větrání.

Systém se z pohledu výzkumu dále odlišuje na variantu s dvěma užitými stoupacími potrubími, nebo s přívodním potrubím z fasády a odvodním stoupacím potrubím. Opět se tyto varianty liší zejména náklady, ale též mírou stavebního zásahu do bytu a tím též různé vůle přijetí tohoto opatření v praxi.

Doposud není tento systém v žádném z panelových domů nainstalován jako celek v každém bytě. Vyskytuje se však již několik instalovaných ojedinělých bytových řešení viz Atrea (2009).

10

 

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

využití odpadního tepla;

zabezpečení hygienicky nutné výměny vzduchu v objektu;

možnost automatcké regulace pro dosažení optimálního interního mikroklimatu;

 

zvýšené náklady na elektrickou energii

možný přenos pachů;

 

Příležitosti

Hrozby

snížení tlakové ztráty rekuperátoru

zvýšení účinnosti ventilátorů

nežádoucí zásah lidského faktoru může celý systém zásadně zneefektivnit

Základní technické parametry:

Ve výpočtu je uvažováno s účinností rekuperace 70%

 

Ekonomika:

Z pohledu ekonomického provozního dopadu je aplikován tentýž princip jako u předchozího opatření

Investice do tohoto systému byly diskutovány s několika výrobci rekuperačních jednotek. Pro zacenění bylo též využito studií instalace rekuperačních jednotek pro celý objekt, tak též skutečných rozpočtů instalací v jednotlivých bytech panelového domu.

12

Investiční náklady:

Jednotka Duplex EC (35 800 Kč) – charakteristika obdobná frekvenčním měničům

 

Jednotka Duplex AC (19 800 Kč) – dvouotáčkové motory

Příslušenství, rozvody, podhledy ( 28 100 Kč)

Úprava šachty na 1 byt (1300 Kč)

 

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U rekuperační jednotky jsou uvedena každoročně 4% investic z investičních původních nákladů.

 

Emise CO2:

Emise CO2 jsou zde ovlivněny energetickou úsporou na vytápění avšak naopak nárůstem spotřeby na pomocných energiích systému.

 

Popis metodiky:

Investiční náklady jsou sumací lokální větrací jednotky, jejího příslušenství a práce. Investiční náklady nejsou závislé na geometrii budovy.

 

Podklady, citace:

- Zdroje cen: www.atrea.cz

- Předešlé výpočty EkoWatt

 

 

 

 

 

 


 

13

Popis:

Jedná se o nejběžnější systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Decentralizované bytové jednotky zajišťují rovnotlakou výměnu vzduchu na základě podnětů CO2, vlhkosti, nebo manuálně spínané potřeby intenzivního provětrání.

V některých případech jsou bytová jádra pouze s jedním stoupacím potrubím. Tímto se tento systém odlišuje od předchozího VĚ05. Čerstvý vzduchu je přiváděn do rekuperačních jednotek individuálně na každém patře z fasády objektu. Odtah je pak realizován stoupacím potrubím na střechu objektu.

Doposud není tento systém v žádném z panelových domů nainstalován jako celek v každém bytě. Vyskytuje se však již několik instalovaných ojedinělých bytových řešení viz Atrea (2009).

14

SWOT analýza:

Silné stránky

Slabé stránky

využití odpadního tepla;

zabezpečení hygienicky nutné výměny vzduchu v objektu;

možnost automatcké regulace pro dosažení optimálního interního mikroklimatu;

 

zvýšené náklady na elektrickou energii

možný přenos pachů;

nutnost vyvrtat do obvodového panelu přívodní otvor do rekuperace.

 

Příležitosti

Hrozby

snížení tlakové ztráty rekuperátoru

zvýšení účinnosti ventilátorů

nežádoucí zásah lidského faktoru může celý systém zásadně zneefektivnit

Základní technické parametry:

Ve výpočtu je uvažováno s účinností rekuperace 70%

 

Ekonomika:

Z pohledu ekonomického provozního dopadu je aplikován tentýž princip jako u předchozího opatření.

 

Investiční náklady:

Jednotka Duplex (19 800 Kč)

Příslušenství, rozvody, podhledy ( 28 100 Kč)

Úprava šachty na 1 byt (1300 Kč)

 

Cena za vedení z fasády je cca 3000-4000 Kč, kompletní instalace i s prací se pohybuje kolem 7 000 - 8 000 Kč – záleží na umístění jednotky. Cena renovace stupaček se zde velmi těžko předvídá (n

 

Provozní náklady:

Provozní náklady jsou dle postupu v EN15459:2007 vyjádřeny jako procenta z původní investice. U rekuperační jednotky jsou uvedena každoročně 4% investic z investičních původních nákladů.

 

Emise CO2:

Emise CO2 jsou zde ovlivněny energetickou úsporou na vytápění avšak naopak nárůstem spotřeby na pomocných energiích systému.

 

Popis metodiky:

Investiční náklady jsou sumací lokální větrací jednotky, jejího příslušenství a práce. Investiční náklady nejsou závislé na geometrii budovy.

 

Podklady, citace:

- Zdroje cen:

 

Telefonický konzultace pana Marata z Liška servis

Telefonická konzultace technika společnosti Atrea

 

Download:

Katalog_uspornych_opatreni_vetrani.pdf